• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Bananenrepubliek waardige toestanden inzake grootschalige opvang asielzoekers Noord-Holland"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Gedeputeerde Staten heeft op woensdag 9 maart 2016 een brief naar de Staten gestuurd met daarin de uitkomsten van het bestuurlijk overleg op dinsdag 8 maart tussen de provincie Noord-Holland, Regio Gooi en Vechtstreek en het COA met betrekking tot de opvang van asielzoekers op Crailo.

Uit de brief komt naar voren dat de intentie is om voor het einde van 2016 een groep van 600 asielzoekers op te vangen. Om dit te bewerkstelligen zullen de komende tijd varianten worden uitgewerkt met betrekking tot de aankoop van aanpalende terreinen, waarin ook de financiële consequenties van aankopen zijn opgenomen.

Onderdeel van de afspraken is dat de gebouwen en de grond van Crailo na 10 jaar worden ingericht als natuur.

De Regio heeft zich eerder, tijdens de provinciale regietafel, bereid verklaard om nog eens 600 opvangplaatsen te realiseren, waardoor uiteindelijk maar liefst 1.200 asielzoekers zullen worden gehuisvest in het Gooi.

Echter, de Regio heeft op 9 maart ook een (uitgebreidere) brief laten uitgaan inzake de resultaten van het genoemde overleg. Uit deze brief komt naar voren dat vanwege het afbrokkelende maatschappelijk draagvlak het oorspronkelijke plan om tussen de 800 en 1200 asielzoekers op te vangen, zou worden losgelaten voor maximaal 600 asielzoekers.

Tevens valt op de laatste bladzijde van de brief te lezen dat groepen asielzoekers met een omvang van circa 100 personen goed te managen zijn door het Leger des Heils en dat daarom wordt onderzocht om de 600 op te vangen asielzoekers op te delen in groepen van 100 personen.

In tegenstelling tot de brief van GS, wordt in de brief van de Regio ook aangegeven dat de kosten van de aankoop van aanpalende terreinen mede worden beïnvloed door eventuele kosten voor sanering van de terreinen, voordat deze als natuur kunnen worden toegevoegd.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich ernstig zorgen over de sociaal-economische gevolgen van deze grootschalige opvang in het Gooi en is ronduit verbijsterd dat de burgers in de betreffende gemeenten nauwelijks worden betrokken bij deze ingrijpende plannen.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat vanwege het ingrijpende karakter van deze plannen voor de inwoners van het Gooi, de mening van deze inwoners doorslaggevend moet zijn en dat bestuurders niet zonder enige achting voor de bevolking plannen moeten doordrukken? Zo nee, waarom niet?

2. Welke activiteiten heeft u ondernomen om de betreffende gemeenten te bewegen de mening van de burgers als maatstaf te nemen bij beslissingen inzake de opvang van asielzoekers in het Gooi?

3. Uit welk onderzoek/meting blijkt dat de bevolking van de Gooise gemeenten bij meerderheid instemmen met de opvang van 600 asielzoekers? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Kunt u, waar mogelijk, toelichten wat de voorgenomen transformatie naar “natuur” voor de prijs van de betreffende gronden gaat betekenen (voor nu en na 10 jaar)? Zo nee, waarom niet?

5. Is de opvang van 600 asielzoekers op Crailo het absolute maximum of sluit u niet uit dat dit aantal de komende jaren nog verder kan stijgen (dit in het licht van de zeer discutabele deal die momenteel wordt gesloten tussen de EU en Turkije)?

6. Betekent het opdelen van de 600 asielzoekers in groepen van 100 personen, dat er nog eens 6 opvanglocaties in het Gooi komen?

Bijna dagelijks zijn er verhalen in de media van ernstige incidenten in en/of buiten asielzoekerscentra, zowel in Nederland als in het buitenland.

7. Deelt u de mening dat bestuurders op provinciaal en gemeentelijk niveau de absolute verplichting hebben om de veiligheid en vrijheid van alle Noord-Hollandse burgers te waarborgen en dat aan deze verplichting ernstig tekort wordt gedaan door mee te werken aan de grootschalige opvang van asielzoekers, waarvan het leeuwendeel een culturele bagage heeft dat geweld tegen ongelovigen, mensen met een ander geloof en homo’s goedkeurt en dat vrouwen als tweederangs mensen ziet?

8. Kunt u uitgebreid en gedetailleerd aangeven wat de Gooienaar opschiet op het gebied van zijn/haar veiligheid, vrijheid en huishoudboekje, als opvang van asielzoekers in het Gooi wordt gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?

9. Wie gaat uiteindelijk de sanering van de terreinen betalen? Is dit de hardwerkende Noord-Hollandse belastingbetaler?

10. Bent u bereid om in toekomstige brieven en beleidsdocumenten alleen nog over “asielzoekers” te spreken en niet over “vluchtelingen”, aangezien het merendeel van de asielzoekers niet uit oorlogsgebieden afkomstig is, waardoor de term “vluchtelingen” niet alleen feitelijk onjuist is, maar ook een zeer misleidende werking heeft? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) Brief Gedeputeerde Staten Noord-Holland met kenmerk 775145 /780776

(**) Brief Regio Gooi en Vechtstreek ”Resultaat overleg COA en provincie Noord-Holland over opvang vluchtelingen op Crailo” (9-3-2016)

 • Hits: 2187