• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Accountant provincie Noord-Holland onder de loep"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het AD-krantenartikel “AFM legt miljoenenboetes op aan vier grote accountants” (*) van 24 maart 2016, blijkt dat de vier grote accountantsorganisaties in Nederland (Deloitte, EY, KPMG en PwC), miljoenen euro's aan boetes hebben gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat ze tekort zouden zijn geschoten in de controles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012 en in sommige gevallen over het boekjaar 2011. Die controles waren niet adequaat onderbouwd en in meerdere onderzochte gevallen was het zelfs zo dat de accountant die de verklaring afgaf onvoldoende geschikte controle-informatie had verkregen, wat in strijd is met de wet.

Deloitte moet ruim 1,8 miljoen euro betalen, EY dik 2,2 miljoen euro, KPMG 1,2 miljoen euro en PwC 845.000 euro. Bij het bepalen van de hoogte van de boetes heeft de AFM niet alleen gekeken naar de ernst en verwijtbaarheid van de overtredingen, maar ook naar of de overtredingen al eerder zijn voorgekomen. In het geval van Deloitte en EY bleek dit zo te zijn, waardoor het basisbedrag van hun boete is verdubbeld.

De accountantsorganisaties hebben inmiddels maatregelen aangekondigd; zo heeft Deloitte aangegeven groot belang te hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening en heeft daarom de afgelopen jaren ingrijpende maatregelen doorgevoerd en flink geïnvesteerd.

Echter, PwC en EY zijn het niet eens met de opgelegde boetes. Zo is EY van mening dat de hoogte van de boete geen goede weergave is van de inspectieresultaten, aangezien EY van de vier accountants over 2012 het laagste aantal dossiers met bevindingen zou hebben gehad. De accountant wil daarom in gesprek met de AFM.

De AFM meldde in oktober 2015 dat de grote accountants in het afgelopen jaar al belangrijke stappen hadden gezet om de kwaliteit van hun controles te verbeteren.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich zorgen over deze gang van zaken, aangezien EY de accountant is van de provincie Noord-Holland.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Is er een mogelijkheid dat EY in 2011 en 2012 tekort is geschoten in haar accountantstaken voor de provincie Noord-Holland? Zo ja, wat voor juridische en financiële gevolgen kan dit hebben voor de provincie? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u nagaan wanneer EY in gesprek gaat (of misschien al heeft gesproken) met de AFM, welke aanpassingen EY heeft doorgevoerd en/of wil gaan doorvoeren inzake haar dienstverlening en wat deze aanpassingen eventueel betekenen m.b.t. accountantstaken voor de provincie Noord-Holland? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Gaat u andere afspraken casu quo eisen aan EY stellen bij toekomstige controles? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat als EY in de toekomst weer op het matje moet komen van de AFM, de provincie Noord-Holland mogelijkheden moet onderzoeken om van accountant te wisselen, aangezien EY nu al meerdere overtredingen heeft begaan? Zo nee, waarom niet?

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

(*) “AFM legt miljoenenboetes op aan vier grote accountants” (Algemeen Dagblad, 24-3-2016)

  • Hits: 2625