• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Meer duidelijkheid inzake opvang asielzoekers Crailo"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het nieuwsartikel “Onderzoek COA provincie Noord-Holland afgerond” (*) van de provincie Noord-Holland op 19 april 2016, staat de passage:

“Om de stap naar 600 vluchtelingen op Crailo mogelijk te maken, is in de afgelopen weken onderzoek gedaan naar de financiële risico’s rond saneren en slopen om het terrein na 10 jaar terug te brengen naar natuur. Daarnaast is in kaart gebracht welke kosten en risico’s er gemoeid zijn met het gereed maken van het terrein voor de opvang van vluchtelingen. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben ertoe geleid dat de partijen (Provincie Noord-Holland, COA en Regio) zijn overeengekomen dat het groene terrein op Larense grond voor de periode van 10 jaar wordt verhuurd aan het COA. Na deze huurperiode zorgt de provincie Noord-Holland ervoor dat dit gedeelte via een openbare inschrijving wordt teruggegeven aan de natuur.”

Nadere details over betreffende onderzoeken en de huurovereenkomst worden in het nieuwsbericht niet gegeven.

Uit een ander nieuwsbericht van de provincie, namelijk “Uitgraven mogelijke explosieven bij Palm-kazerne” (**) op 3 februari 2016, blijkt dat de provincie opdracht heeft gegeven aan de gemeenten Hilversum en Bussum om mogelijke explosieven in de grond van het Crailo-terrein op te sporen en te verwijderen. Tevens blijkt dat in het Larense gedeelte van Crailo al een aannemer is begonnen om datzelfde te doen.

In 2013 speelde dit ook al. Uit het bericht “Mogelijk bommen en handgranaten op terrein Crailo” (***) van RTV NH op 19 november 2013 blijkt dat de provincie op het voormalig militair oefenterrein Crailo wilde gaan zoeken naar achtergebleven explosieven, zoals vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren besloot op 10 september 2013 om 27.889 euro Rijksbijdrage voor opsporing explosieven Crailo uit te betalen aan de provincie Noord-Holland (****).

Of de provincie nu de buidel moet trekken, wordt uit het nieuwsbericht niet helemaal duidelijk.

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich zorgen over de onduidelijke nieuwsberichten, aangezien de opvang van asielzoekers een zeer omstreden onderwerp is waar terecht veel weerstand tegen bestaat.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kan het College aangeven of de provincie kosten heeft aan het uitgraven van mogelijke explosieven bij de Palm-kazerne of dat deze volledig worden vergoed door een uit te betalen Rijksbijdrage? Graag een gemotiveerd antwoord.

2. Kan het College genoemde onderzoeken op haar website zetten? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het College aangeven voor welk bedrag per jaar het COA het groene terrein op Larense grond mag huren en welke status de grond precies heeft? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het College aangeven of er momenteel in Noord-Holland nog meer provinciale grond wordt verhuurd aan derden, voor welk bedrag en welke status deze gronden hebben? Zo nee, waarom niet?

In de Burgemeestersbrief “Voortgang opvang Crailo” van 19 april 2016, verstuurd door de Hilversumse burgemeester dhr. Pieter Broertjes (*****), staat de volgende passage:

“Het COA gaat op korte termijn aan de slag om het terrein geschikt te maken voor de opvang van 600 asielzoekers. Dit betekent dat er gebouwen gebruiksklaar worden gemaakt en er wordt gewerkt aan de bouw van extra panden. Doel is om dit proces per 1 februari 2017 afgerond te hebben.”

5. Draagt de provincie Noord-Holland bij aan bovengenoemde werkzaamheden en zo ja, voor hoeveel?

6. Deelt u de mening dat als in provinciale nieuwsberichten over bepaalde onderzoeken wordt gesproken, deze altijd als bijlagen dienen te worden opgenomen? Zo ja, bent u bereid dit in het vervolg altijd te doen & zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Onderzoek COA provincie Noord-Holland afgerond” (provincie Noord-Holland, 19-4- 2016)

(**) “Uitgraven mogelijke explosieven bij Palm-kazerne” (provincie Noord-Holland, 3-2-2016)

(***) “Mogelijk bommen en handgranaten op terrein Crailo” (RTV NH, 19-11-2013)

(****) Besluitenlijst van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Laren (10-9-2013)

(*****) Burgemeestersbrief “Voortgang opvang Crailo” van burgemeester dhr. Pieter Broertjes (19-4-2016)

 • Hits: 2213