• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Meer betaalbare huurwoningen in N-H is een absolute noodzaak"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het artikel “Woonbond meldt acuut tekort” van het Algemeen Dagblad op 4 mei 2016 (*) komt naar voren dat de Woonbond de noodklok luidt, omdat in 5 jaar tijd ruim 200.000 corporatiewoningen zijn verdwenen door verkoop en almaar stijgende huurprijzen. Dit beeld wordt ondersteund door woningbouwkoepel Aedes, die spreekt van “een zorgelijke ontwikkeling”. Hoewel dit een landelijk cijfer is, is de kans zeer groot dat ook Noord-Holland een vermindering van vele duizenden sociale huurwoningen heeft moeten incasseren.

In het artikel valt tevens te lezen dat de wachttijden voor een sociale huurwoning op sommige plekken oneindig lang zijn en wie een goedkope woning zoekt, achteraan kan aansluiten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt zich niets aan te trekken van genoemde zorgen. Zo geeft een woordvoerder van minister Blok aan:

“Wij vinden de sociale woningvoorraad wel degelijk voldoende” en “Van een flinke achteruitgang is geen sprake.”

Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft vindt dat de politiek te gemakkelijk over het probleem stapt. Zo geeft hij aan:

“In de politiek lijkt weinig urgentie te zijn om meer sociale huurwoningen neer te zetten. Er is een enorme achterstand en voordat dit tekort is weggewerkt, zijn we een paar jaar verder. De wachttijden en de druk op de hele woningmarkt zullen alleen maar toenemen.''

De Partij Voor de Vrijheid maakt zich ernstige zorgen over het tekort aan betaalbare huurwoningen, zeker in het licht van de asielzoekerstsunami die momenteel gaande is, waardoor het voor Noord-Hollanders nog moeilijker wordt betaalbare huurwoningen te vinden. Deze ontwikkeling kan (onnodig) verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de sociaal-economische verhoudingen in Noord-Holland.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Kunt u voor alle gemeenten in Noord-Holland uitzoeken wat het exacte tekort is aan betaalbare huurwoningen en hoe dit tekort is beïnvloedt door de aanwezigheid van statushouders? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat een tekort aan betaalbare huurwoningen op termijn verstrekkende negatieve gevolgen kan hebben voor de sociaal-economische verhoudingen in de provincie Noord-Holland en dit te allen tijde voorkomen moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid uw stem te laten horen bij minister Blok om maatregelen die de bouw van betaalbare huurwoningen hindert aan te passen? Zo nee, waarom niet?

In het Coalitieakkoord “Ruimte voor Groei” staat op blz. 15 de volgende passage:

"Daar waar er tekortkomingen zijn in de bestaande bouw, wordt in het kader van vraaggestuurd bouwen aandacht bij gemeenten gevraagd voor die doelgroepen die ondervertegenwoordigd zijn, zodat een passende woning voor iedereen in Noord-Holland bereikbaar is."

4. Deelt u de mening van hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer? Zo ja, welke maatregelen mogen Noord-Hollandse huurwoningzoekers, die soms meer dan 15 jaar moeten wachten op een betaalbare huurwoning, van u op korte termijn verwachten & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

BRONNEN

(*) “Woonbond meldt acuut tekort” (Algemeen Dagblad, 4-5-2016)

 • Hits: 2118