• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Spreektekst Begroting 2017 (PS-vergadering 14-11-2016)

Geachte voorzitter, geacht College, geachte Statenleden en overige aanwezigen,

Ik wil beginnen met onze dank uit te spreken aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Voorzitter, zoals u weet is mijn fractie altijd voor openheid van zaken. Getuige hiervan een subsidie- en een declaratieregister op de website van onze provincie.
Wie deze registers bestudeert, ziet subsidies die naar diverse organisaties gaan. Wie wil weten waarom deze organisaties subsidie ontvangen, zal daar echter via voornoemde registers nog geen antwoord op krijgen.

Daar ziet de PVV-fractie graag verandering in. Daarom deze motie met het dictum: "in toekomstige subsidieregisters beknopt te omschrijven waarom een ontvanger subsidie krijgt."

Voorzitter, andere keuzes. 
Kort geleden communiceerde de provincie via haar website het jubelbericht "Busvervoer Noord-Holland opnieuw het beste met een 7,7. De hoogste score van Nederland." Een welkom positief geluid over de punctualiteit en het wegwerken van knelpunten in Noord-Holland.

Reizigers zouden zich veilig voelen in ons OV, ondanks een stijging van het aantal geregistreerde incidenten. Maar is het allemaal wel rozengeur en maneschijn?

In het streekvervoer vinden nog voor het stadsvervoer en de NS de meeste strafbare geweldsincidenten plaats. In de Nota Sociale Veiligheid OV 2014-2020 stelt de provincie te streven naar een daling van minimaal 25 % van het aantal delicten. In 2015 is er echter sprake van een stijging van maar liefst 14%. Volgens de monitor openbaar busvervoer van de Provincie Noord Holland 2016 zijn er in onze provincie de eerste 3 kwartalen van dit jaar al 263 meldingen van calamiteiten of incidenten gemeld. (257 in zelfde periode 2015)
Dat is gemiddeld 1 calamiteit of incident per dag.
De provincie heeft het echter enkel over voeten op de bank, kapotte ruiten van bushokjes of vernieling aan een haltepaal.

Geen woord van ons middenbestuur over écht geweld in het Noord-Hollandse streekvervoer.
Geen woord over het akkoord dat in Den Haag is gesloten tussen overheid en vervoerders over keihard lik-op-stukbeleid in het OV met als doel 20% minder strafbare incidenten in 2018.
Geen woord over het feit dat geweld in het OV voortaan gelijk wordt gesteld met het plegen van een overval en net zo hard wordt aangepakt als misdaden, vallend onder de titel High Impact Crime.

Geen woord voorzitter, waarom?
Want hiermee ondergraaft de provincie de aangekondigde harde aanpak tegen geweld in het OV en geeft zij naar het idee van de PVV een totaal verkeerd signaal af.

Voorzitter, daarnaast maakt mijn fractie zich zorgen over financiële onzekerheden in onze provincie. Daarbij doel ik onder andere op de ontwikkelingen rond de Duinpolderweg, de gang van zaken rond HOV ’t Gooi en de zaak Westfrisiaweg.
Is het geduvel met de N23 een op zichzelf staand geval of kan deze zaak, qua opbouw, in meerdere dossiers naar voren komen? En zo ja, wat kan daarvan het totaalrisico zijn?

De PVV-fractie moet helaas concluderen dat het eens zo stevige financiële fundament van deze provincie haarscheurtjes begint te vertonen. En voorzitter, haarscheurtjes zijn de eerste symptomen van verval en leiden vaak tot duur, erg duur, ongepland onderhoud. Wij hopen dat GS zich dat realiseert.

Voorzitter, wij blijven ons zorgen maken over 'Wind op land’. Bouw de het Noord-Hollandse landschap en de Noordzee niet vol met windmolens. De PVV zegt: genoeg = genoeg, stop er mee!

Ondertussen gaat er ook veel geld naar "groen" ten behoeve van het NNN (Nederlands Natuur Netwerk), terwijl we op andere plaatsen het groen vernietigen.
Duizenden bomen in de Schoorlse Duinen dreigen op termijn te worden gekapt. We hebben het hier over bijna 100 hectare, dat zijn 200 voetbalvelden: 200 voetbalvelden vol met bomen, voorzitter. Ook staat bomenkap HOV ’t Gooi op het programma. En dan heb ik het nog niet eens over de 170 voetbalvelden aan bomen die op termijn uit het Goois Natuurreservaat dreigen te verdwijnen.

De gedeputeerde zal de kap waarschijnlijk trachten goed te praten door over natuurcompensatie te beginnen. Niet logisch volgens mijn fractie. Is de gedeputeerde het met ons eens dat hier in wezen sprake is van kapitaalvernietiging?

Voorzitter, de focus op het behoud van ons culturele erfgoed, zoals wij dat lezen in de begroting, doet ons deugt. Wat voor mijn fractie echter ontoelaatbaar is, is dat cultuurterroristen onlangs in Hoorn het beeld van onze zeeheld Jan Pietzerszoon Coen, de buste van Bontekoe en het ‘museum Halve Maen’ hebben verminkt. Is dit de voorbode van een nieuwe beeldenstorm? 
Wat kan de provincie Noord-Holland bijdragen aan het beschermen tegen dit soort aanslagen op ons culturele erfgoed?

De tijd vliegt, een jaar is zo voorbij. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn alweer in het land.
En net als vorig jaar wil mijn fractie een lans breken voor de herdenking van de Februaristaking.
Eens te meer blijkt het noodzakelijk om op te treden tegen verder opkomend antisemitisme.
De stakers in 1941 hebben dit met hun leven moeten bekopen. Alleen daarom al mag deze herdenking niet verloren gaan.

Voorzitter, misschien denkt u, daar heb je de PVV weer. Mijn fractie vind deze herdenking echter van zeer groot belang. Daarom dienen wij bij deze een amendement in om de financiële bijdrage van 5000,- euro van de provincie aan de Stichting Comité Herdenking Februaristaking 1941 voorlopig te borgen. Voor 2017 zou dit uit de post onvoorziene uitgaven van de begroting 2017 kunnen komen. Voor de jaren daarop verzoeken wij het College daarvoor de middelen te vinden.

Misschien een kleine tip aan het College: de Willem Arondeus werkgroep weet blijkbaar van gekkigheid niet waar ze hun budget aan moeten besteden. Zij kwamen vragen bij mijn fractie hoe wij er tegenover staan, als van het budget dat overblijft kunst wordt aangeschaft. De PVV ziet dan liever van dit budget een vast bedrag per jaar naar de herdenking van de Februaristaking gaan.

Voorzitter, elk jaar popt het onderwerp "weerstandsvermogen" wel weer op.
Mijn fractie realiseert zich terdege dat elke gemeente verantwoordelijk is voor haar eigen begroting, en dat deze begrotingen blijkbaar nog steeds aan de huidige regels voldoen. Als ik in het Toezichtverslag 2016 provincies op gemeenten kijk, lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Alle Noord-Hollandse gemeenten slagen er iedere keer weer in om een sluitende begroting te presenteren.

Als je die begrotingen eens nader gaat bestuderen, blijkt echter wel degenlijk dat er iets aan de hand is. Gemeenten staan voor steeds hogere bedragen in het rood. Zo staat er in de begroting van de gemeente Zaanstad, dat de leningenportefeuille eind 2019 575 miljoen zal bedragen. 
Wij zijn eens gaan rekenen en dat betekent op een inwoneraantal van 152.000 inwoners een schuld van bijna 3800,- euro per inwoner. Per inwoner, dus van baby tot bejaarde.
In de gemeente Hilversum bedragen de langlopende leningen eind 2017 157,1 miljoen. Op een inwoneraantal van 88.000 mensen, betekent dit een schuld van 1800 euro per inwoner. 
In Haarlem is eind 2017 sprake van een schuld per inwoner van 3100,- euro. (158.000 inwoners, vaste schuld 485 miljoen)

De provincie vind het blijkbaar niet nodig om in deze gemeenten de vinger aan de pols te houden. Een zorgwekkende situatie.

Want voorzitter, waar ligt de grens? Hoe lang mogen gemeenten zich dergelijke schulden op de hals halen om hun begroting sluitend te krijgen?
Voornoemde gemeenten alleen al hebben een gezamenlijke schuld van meer dan 1,2 miljard euro. En dan heb ik het nog maar over 3 van de gemeenten in Noord-Holland. Wordt het niet eens tijd dat de provincie de teugels wat strakker aanhaalt?
Als het mis gaat zijn het de burgers die voor de rekening opdraaien. Dan zal de OZB wel weer worden verhoogd om de schulden te kunnen betalen.

Kan de gedeputeerde aangeven of er inmiddels zicht is op een structurele verbetering van de schuldenpositie bij de gemeenten? En met structureel bedoel ik dan ook echt structureel. 
Zo nee, is daar dan een noodscenario voor? En mocht dit niet het geval zijn, waarom dan eigenlijk niet?

Voorzitter, het klinkt natuurlijk lekker populistisch, maar de PVV fractie zou bijna pleiten voor het inzichtelijk maken van de schuld van de respectievelijke Noord-Hollandse gemeenten per hoofd van de bevolking. Dan is het voor de burger ook duidelijk hoe de zaken ervoor staan in zijn of haar gemeente.

Na jarenlang te hebben kunnen teren op de Nuon-gelden, komt ook voor de provincie daarvan het einde in zicht. Het potje raakt leeg.
Ik zou graag van de gedeputeerde horen wat de huidige stand van zaken is. En vooral hoe wij hier in de toekomst mee zullen omgaan.
Lenen? En dan net als sommige gemeenten een riante schuldenpositie opbouwen?
Of misschien het verhogen van de opcenten en de burgers voor de schulden van de provincie laten opdraaien?

Dank voor uw aandacht.

  • Hits: 2503