• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Horrordossier N23 Westfrisiaweg nieuw hoofdstuk?"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Uit het bericht “Contract N23 Westfrisiaweg nooit ondertekend” van RTV NH op 30 november 2016 (*) komt naar voren dat alleen de basisovereenkomst en het contract m.b.t. de voorbereidingswerkzaamheden voor de N23 Westfrisiaweg door aannemer Heijmans zijn ondertekend, maar nooit het bouwcontract voor de uitvoering.

Omdat uit onderzoek van Heijmans bleek dat er meer tijd nodig was om de betreffende grond bouwklaar te maken, zou volgens bronnen het extra werk om dat te bewerkstelligen tientallen miljoenen euro's extra bedragen. Bovendien hing Heijmans een boete oplopend tot zo'n 20 miljoen euro boven het hoofd, als het project te laat werd opgeleverd.
In afwachting van een oplossing zou het contract voor de uitvoering nooit zijn ondertekend.

De Raad van Arbitrage voor de Bouw moet besluiten wie er voor de extra kosten moet opdraaien en neemt waarschijnlijk pas in de loop van 2017 een besluit. Werkzaamheden aan de voor de helft afgeronde weg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen zijn voor onbepaalde tijd gestaakt, waardoor automobilisten voor lange tijd ernstig gedupeerd zijn.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de Noord-Hollandse automobilisten, de bereikbaarheid van de betreffende regio en de financiële positie van de provincie Noord-Holland, als er inderdaad gebouwd is zonder getekend bouwcontract.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Klopt het zorgwekkende bericht dat aannemer Heijmans nooit een bouwcontract voor de N23 Westfrisiaweg heeft ondertekend? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de provincie Noord-Holland, de bereikbaarheid van de betreffende regio en de Noord-Hollandse automobilisten? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Kunt u aangeven hoe het mogelijk is bouwvergunningen te verkrijgen als aannemer, zonder een getekend bouwcontract voor te leggen? Of heeft de provincie zelf de vergunningen aangevraagd? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat los van het besluit van de Raad van Arbitrage in 2017 er een grootschalig en onafhankelijk onderzoek moet komen naar de gevolgde procedures door de provincie Noord-Holland inzake de N23 Westfrisiaweg? Zo nee, waarom niet?

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

BRON

(*) http://www.rtvnh.nl/nieuws/196220/%27Contract+N23+Westfrisiaweg+nooit+ondertekend%27 

  • Hits: 2548