• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Automobilisten niet KO door bokswedstrijd Heijmans en Provincie inzake N23"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij aanvullende vragen wil stellen aan het College inzake zijn op 1 december 2016 binnengekomen set Statenvragen “Horrordossier N23 Westfrisiaweg nieuw hoofdstuk” (138-2016).

Toelichting:

In de beantwoording van Statenvragen 138-2016 staat in het antwoord op vraag 1 de volgende passage:

“In de door beide partijen ondertekende Basisovereenkomst staat dat ‘de Opdrachtnemer verplicht is de door de Opdrachtgever op te dragen Deelopdracht Uitvoering te aanvaarden’. Heijmans heeft met het ondertekenen van de Basisovereenkomst ingestemd met deze ongeclausuleerde verplichting. Het niet zetten van een handtekening door de Opdrachtnemer onder de Deelopdracht Uitvoering ontheft Heijmans niet van deze reeds met het tekenen van de Basisovereenkomst aangegane verplichting.”

Echter, in het bericht “Provincie: Wel degelijk akkoord met aannemer over aanleg Westfrisiaweg” van RTV NH (*) laat aannemer Heijmans weten dat de Provincie in haar beantwoording belangrijke passages weglaat. "Voorwaarde voor uitvoering was overeenstemming over het werk, de planning en de prijs. En die overeenkomst was er niet", zo stelde een woordvoerder van de aannemer.

1) Kunt u de Basisovereenkomst, eventueel na zwartmaken van wettelijk verplichte passages, openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

U gaat bij de beantwoording van vraag 1 niet duidelijk in op het tweede deel van de vraag, namelijk: “Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de financiële positie van de provincie Noord-Holland, de bereikbaarheid van de betreffende regio en de Noord-Hollandse automobilisten?”

2) Kunt u alsnog antwoord geven op het tweede deel van genoemde vraag? Zo nee, waarom niet?

In uw beantwoording van vraag 3 stelt u niet de mening te delen dat er een grootschalig en onafhankelijk onderzoek moet komen naar de gevolgde procedures door de provincie Noord-Holland, maar geeft u wel aan dat een evaluatie van het project op zijn plaats is. De invulling van deze evaluatie zou onder andere afhangen van de uitspraak van de Raad van Arbitrage in 2017.

3) Wanneer wordt deze uitspraak verwacht? Is daar inmiddels een datum voor bekend?

4) Deelt u de mening, dat als de uitspraak negatief voor de Provincie uitvalt, de negatieve consequenties op geen enkele manier gevoeld mogen worden door de Noord-Hollandse automobilisten (specifiek) en Noord-Hollandse burgers (algemeen)? Graag een gemotiveerd antwoord.

In het genoemde bericht van RTV NH staat ook dat Heijmans in een eerder stadium mediation zou hebben ingeschakeld om met de Provincie tot een oplossing te komen. Omdat de uitkomst de Provincie niet goed uitkwam, zou deze de boot hebben afgehouden en niet voor rede vatbaar zijn geweest.

5) Klopt het dat Heijmans mediation heeft ingeschakeld om met de Provincie tot een oplossing te komen? Zo ja, waarom staat hier dan niets over in uw beantwoording en waarom heeft de mediation uiteindelijk niks opgeleverd? Graag een gemotiveerd antwoord.

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

BRON

(*) http://www.rtvnh.nl/nieuws/197118/provincie-039wel-degelijk-akkoord-met-aannemer-over-aanleg-westfrisiaweg039 

  • Hits: 2278