• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Verslechterde bereikbaarheid van Muiden door afgelegen bushaltes"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u mede, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel 'Vragen P&R Muiden wekken verbazing' in de Gooi en Eemlander d.d. 11-01-2017 (*) spreken GS verbazing uit over het te laat kenbaar maken door het lokale stadsbestuur van Gooise Meren van de verslechterde bereikbaarheid via het openbaar vervoer van Muiden. Dit door het verplaatsen van de P+R-voorziening in Muiden anderhalve kilometer verderop, vanwege het verleggen van de A1.

Opvallend genoeg stelt de provincie in haar reactie (**) ook de bereikbaarheid van het Muiderslot veel rooskleuriger voor dan in de praktijk het geval is; geen 3 minuten lopen waarover GS rept, maar bijna een kwartier.

Waar het allemaal om draait is de verminderde bereikbaarheid van Muiden via het openbaar vervoer. Een aantal negatieve gevolgen lijken gebagatelliseerd te worden door de provincie. Zo is bijvoorbeeld de bezorgdheid van Muider ouders over de veiligheid van hun kinderen die onderweg zijn om via de P+R-halte naar school te reizen terecht. Ook ouderen kunnen nu veel minder makkelijk gebruik maken van het openbaar vervoer.

Al met al lijkt er minder oog vanuit GS voor de verslechterde bereikbaarheid van de kern van Muiden. En dan hebben we het nog niet over het teruglopende aantal bezoekers voor het Muiderslot.

Het belang van de economie van Muiden en de wens van Amsterdam om toeristen de regio in te sturen is gebaat bij een betere bereikbaarheid met het OV. Sowieso is verbetering van de bereikbaarheid van de overige kernen in de Gooi en Vechtstreek via het openbaar vervoer meer dan gewenst. Laten we een begin maken met een bushalte dichter bij het Muiderslot.

Vragen:

Al jaren kon men zien aankomen dat ontwikkeling van een bushalte op anderhalve kilometer afstand van Muiden in niemandsland een verslechtering betekent voor onder meer de bereikbaarheid en veiligheid.

1. Was de ambtelijke capaciteit wellicht niet voldoende om in deze enorme opgave voor een kleine gemeente als Muiden de slechte bereikbaarheid tijdig te signaleren en daarop voldoende te anticiperen? En in hoeverre had de provincie wellicht kunnen ingrijpen of ondersteunen bij dit gebrek aan lokale bestuurskracht?

Volgens de 9292-reisplanner blijkt men zeker 13 minuten te moeten lopen van de bushalte naar het Muiderslot. "Het kasteel is zelfs dwars door de weilanden niet in 3 minuten te bereiken." Niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht, ook niet voor toeristen. "Vanuit toerisme werkt de provincie vooral aan communicatie over bereikbaarheid," stellen GS in het antwoord aan Gooise Meren.

2. Zijn GS het met ons eens dat zij in hun antwoordbrief toch echt een te rooskleurig beeld schetsen over de bereikbaarheid van deze belangrijke toeristische attractie?

3. Een busdienst dient de reiziger te bedienen en niet andersom. In hoeverre is een bushalte dichter bij het Muiderslot realiseerbaar? Zo nee, waarom dan niet?

4. De aanbesteding van een nieuwe openbaar vervoerconcessie voor de Gooi en Vechtstreek is nog niet gestart. Wanneer gaat dat gebeuren en in welke mate zijn daarin specifieke en betere locaties voor bushaltes op te leggen?

Juist in de regio Gooi en Vechtstreek is de bereikbaarheid van de verschillende kernen met het OV een omissie. Ook binnen het regioverband wordt het steeds vaker genoemd, zonder dat het nog tot resultaten komt. Één van de speerpunten van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) in de Regio Gooi en Vechtstreek (***) als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is juist het 'regionaal openbaar vervoer.' In het bijzonder met het onderstaande doel: "Het in stand houden van een goed niveau van openbaar vervoer. Fijnmazig openbaar vervoer d.w.z. inzet van meer en kleinere bussen met betere aansluitingen op regionale buslijnen en treinverbindingen in de regio. De vervoersconcessies voor bus en trein zijn de verantwoordelijkheid van de betreffende vervoersautoriteiten. Een regionaal gebundelde inbreng daarbij is vereist om een voor de inwoners optimaal vervoersaanbod te behouden."

5. In welke mate en op welke wijze wordt er daadwerkelijk ook met de provincie Noord-Holland samengewerkt om het bovenstaande speerpunt van de RSA te realiseren, met name het doel van een betere bereikbaarheid via OV in de Gooi en Vechtstreek, ook nog eens via inzet van meer en kleiner bussen? Graag een gemotiveerd antwoord hierop.

6. Bestaat de mogelijkheid dat in de volgende concessieperiode de bereikbaarheid via het OV van de kernen binnen de regio nog slechter wordt dan zij nu al is? Zo ja, graag uw uitleg hoe dit dan komt.


J.J.A.M. van Hooff

PVV Noord-Holland


BRONNEN

(*) https://www.gooieneemlander.nl/playlist/het-gooi-uitgelicht/artikel/vragen-van-gooise-meren-over-pr-muiden-wekken-verbazing 

(**) https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=noordholland&id=1100021600 

(***) https://www.regiogv.nl/bestuur/rsa/speerpunten?detail=regionaal-openbaar-vervoer 

  • Hits: 2488