• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Alleen huisvestingscomplexen voor Noord-Hollandse burgers"

De leden I. Bezaan en N. Kaptheijns (beiden PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel uit het Noordhollands Dagblad (*) van 13 september 2017 valt te lezen dat de Provincie, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland en de gemeente Opmeer opdracht hebben gegeven om onderzoek te doen naar de aantallen arbeidsmigranten die in de regio gehuisvest moeten worden.

Het onderzoek moet in december 2017 zijn afgerond en niet alleen zal worden gekeken naar aantallen, maar ook naar de wensen van de arbeidsmigranten.

Volgens gedeputeerde mw. Joke Geldhof zou op basis van de uitkomst besloten kunnen worden of grootschalige huisvestingscomplexen gebouwd moeten worden.

Echter, de huisvesting van arbeidsmigranten is nog steeds punt van discussie in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland.

Zo valt te lezen in een ander artikel uit het Noordhollands Dagblad (**) dat de Hoornse wethouder dhr. Theo van Eijk stelt dat er ’geen politiek draagvlak is’ voor grootschaliger complexen.

Echter, projectontwikkelaar dhr. Klaas de Leeuw van het gelijknamige bedrijf uit Schagen, geeft aan dat de economie in de beide gebieden voor een belangrijk deel drijft op de arbeid van de Oost-Europese werknemers, zowel in de bouw als in de agrarische sector.

Kijkende naar het aantal werklozen in Noord-Holland, blijkt uit de rapportage “Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in cijfers” (Provincie Noord-Holland, juni 2017) dat er eind 2016 maar liefst 82.000 werkloze Noord-Hollanders waren.

Gedeputeerde mw. Geldhof stelt dat als uit het onderzoek blijkt dat er veel meer bedden moeten komen, er vaart gemaakt moet worden met het realiseren daarvan. Ook in het landelijk gebied kunnen dan wat de gedeputeerde betreft complexen een plek krijgen.

De Partij voor de Vrijheid vindt de uitspraken van gedeputeerde mw. Geldhof hoogst opmerkelijk. De provincie zou juist alles op alles moeten zetten voor Noord-Hollandse werkzoekenden en de vele Noord-Hollandse woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan voor een woning.

Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Deelt u de mening dat de provincie Noord-Holland alles moet doen wat in haar vermogen ligt om met relevante partners zoveel mogelijk woningen te realiseren voor de Noord-Hollandse woningzoekenden die jaren op een wachtlijst staan? Zo nee, waarom niet?

2) Wordt in het genoemde onderzoek ook uitgebreid gekeken naar de aantallen Noord-Hollandse burgers die geen woning kunnen krijgen en wat hun wensen zijn? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt u de mening dat het werk dat nu door Oost-Europese arbeiders wordt gedaan ook (deels) kan worden gedaan door Noord-Hollandse werklozen? Zo ja, welke activiteiten heeft de provincie ondernomen of gaat de provincie ondernemen om Noord-Hollandse werklozen in genoemde sectoren aan het werk te krijgen?
Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat als er lokaal geen politiek en/of maatschappelijk draagvlak is voor de grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten, de provincie dit nooit en te nimmer mag doordrukken? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u van mening dat de provincie Noord-Holland er boven alles moet zijn voor Noord-Hollandse burgers en niet voor Oost-Europese arbeiders? Zo nee, waarom niet?


I. Bezaan
N. Kaptheijns

PVV Noord-Holland


BRONNEN

(*) “Woningnood:arbeiders mijden regio” (Noordhollands Dagblad, 13-9-2017)

(**) “Politiek remt komst van arbeidsmigranten” (Noordhollands Dagblad, 13-9-2017)


(*) “Woningnood:arbeiders mijden regio” (Noordhollands Dagblad, 13-9-2017)

Wognum Arbeidsmigranten mijden West-Friesland en de Kop van Noord-Holland door een gebrek aan woonruimte. Dit brengt bedrijven in de problemen.

De Provincie, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland en de gemeente Opmeer hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de aantallen arbeidsmigranten die in de regio gehuisvest moeten worden. Volgens gedeputeerde Joke Geldhof kan op basis van de uitkomst besloten worden of grootschalige huisvestingscomplexen gebouwd moeten worden.


Het onderzoek moet in december klaar zijn. Niet alleen wordt er naar aantallen gekeken; ook wordt aan de arbeidsmigranten gevraagd waaraan zij behoefte hebben.


De huisvesting van deze groep is nog steeds punt van discussie in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Het onderzoek is volgens Geldhof nodig om voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen hoeveel ’bedden’ er nu eigenlijk nodig zijn in deze regio’s.

Tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp in het gemeentehuis van Medemblik, een ’Flexwonencafé’ waar de gedeputeerde aanwezig was, werd er verbazing geuit dat er nog steeds twijfel is over de aantallen. Volgens meerdere aanwezigen is het zo dat wanneer er nu 12.000 wooneenheden zouden worden neergezet, deze vóór december allemaal vol zitten. Nu al zijn er bedrijven die opdrachten niet kunnen aannemen omdat ze geen werknemers hebben, stellen vertegenwoordigers van het Expertisecentrum Flexwonen, de organisator van het Flexwonencafé. Gedeputeerde Geldhof vindt dat er ook daarom vaart gemaakt moet worden met het huisvesten van deze groep arbeiders.


(**) “Politiek remt komst van arbeidsmigranten” (Noordhollands Dagblad, 13-9-2017)

Vervolg voorpaginaWognum Er is geen politieke wil om grote aantallen arbeidsmigranten te huisvesten in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland en dat is schadelijk voor de economie. Deze stellingname wordt vanuit de politiek erkend, maar de oplossingen die geboden worden zijn ’een druppel op de gloeiende plaat’.

De Medemblikker wethouder Kasper Gutter maakte eerder dit jaar bekend de handdoek in de ring te gooien als het gaat om het regelen van grootschaliger manieren om de arbeidsmigranten te huisvesten. Hij was lid van het zogeheten A-team, dat zich hiermee bezighield en dat streefde naar 6000 extra slaapplekken voor de Oost-Europeanen. In het gemeentehuis in Wognum herhaalde hij het nog maar eens tijdens het Flexwonencafé: ,,Als het probleem niet wordt erkend, wordt er ook niets aan gedaan’’.

Woningvoorraad

Er is geen politieke wil, was de vertaling die hiervan vanuit de zaal klonk. De Hoornse wethouder Theo van Eijk stelde dat er ’geen politiek draagvlak is’ voor grootschaliger complexen. ,,Wat op dit moment kan, is het huisvesten van vier arbeidsmigranten per woning in de normale woningvoorraad. En daarnaast is er verruiming gekomen voor het huisvesten van deze groep op het terrein van de agrariërs. De enige andere mogelijkheid is het bouwen van complexen voor spoedzoekers en daar ook een percentage arbeidsmigranten onderbrengen. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat.’’

De grotere complexen voor arbeidsmigranten komen er niet, omdat er meteen een storm van protest vanuit de woonomgeving opsteekt. In Hoorn hebben college en raad bezoeken gebracht aan complexen voor gemengde groepen, variërend van gescheiden mensen, vluchtelingen, ex-GGZ-patiënten en arbeidsmigranten. Daarbij wordt de term ’magic mix’ gehanteerd, iets wat onder meer in Leiden en Eindhoven goede resultaten oplevert. Maar, daarover is men het eens, het draagt niet bij aan een afdoende oplossing voor het huisvestingsprobleem van grote aantallen arbeidsmigranten, het zorgt er slechts voor dat de protesten uit de woonomgeving minder heftig zijn.

Projectontwikkelaar Klaas de Leeuw van het gelijknamige bedrijf uit Schagen stelde dat de economie in de beide gebieden voor een belangrijk deel drijft op de arbeid van de Oost-Europese werknemers, zowel in de bouw als in de agrarische sector. ,,En wanneer die mensen niet gehuisvest worden, blijven ze weg.

En dan ligt hier straks de economie op z’n kont.’’ Gedeputeerde Geldhof stelt dat als uit de cijfers blijkt dat er veel meer bedden moeten komen, er vaart gemaakt moet worden met het realiseren daarvan. Ook in het landelijk gebied kunnen dan wat haar betreft dergelijke complexen dan ook een plek krijgen.

 • Hits: 1827