• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Vragen "Onaanvaardbare opstelling provincie inzake gemeentelijke herindelingen"

Het lid I. Bezaan (PVV) en het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

In een artikel uit de Gooi- en Eemlander (*) van 28 februari 2018 valt te lezen dat adviesbureau Berenschot inzake de door de provincie gewenste gemeentelijke herindelingen in het Gooi een plan heeft voorbereid waarin de rol van de betreffende gemeenten tot een minimum wordt beperkt.

In het plan staat dat het adviesbureau wil praten met colleges en gemeenteraden, maar als gemeenten niet willen meewerken, “dan stellen wij het concept-herindelingsontwerp zonder hun inbreng op”.

De Partij voor de Vrijheid maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken, aangezien niet alleen het aangezicht van het provinciale bestuur hierdoor schade oploopt, maar ook bestuurlijke verhoudingen met betreffende gemeenten onder grote druk komen te staan.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Kunt u toelichten wat de nut en noodzaak is van het door adviesbureau Berenschot opgestelde plan? Graag een gemotiveerde toelichting.

2) Kunt u aangeven hoeveel dit plan de Noord-Hollandse belastingbetaler heeft gekost? Zo nee, waarom niet?

3) Kunt u toelichten waarom Berenschot al aan het werk is gezet, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen nog moeten plaatsvinden op 21 maart 2018? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat de door de provincie gehanteerde werkwijze inzake het verspreiden van het plan op zijn zachtst gezegd niet al te transparant was en daarom terecht vraagtekens oproept bij gemeenteraden? Kunt u toelichten waarom is gekozen voor de gehanteerde werkwijze? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt u de mening dat de “strategie” om de gemeentelijke herindelingen er doorheen te drukken, zonder dat er lokaal draagvlak is, de bestuurlijke verhoudingen onnodig onder grote druk zet en het aangezicht van het provinciale bestuur schade berokkent? Zo ja, wat gaat u doen om de kou uit de lucht te halen en draagvlak te scheppen & zo nee, waarom niet?

I. Bezaan                                    J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland                 PVV Noord-Holland

 
(*) “Ontstemming na lekken werkplan richting fusies” (Gooi- en Eemlander, 28-2-2018)

  • Hits: 1130