• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Provincie moet tanden laten zien aan gemeenten met tekorten door bijstandsuitkeringen gelukszoekers"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) en het lid N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een bericht van nos.nl (*) op 21 juni 2018 komt naar voren dat volgens de Raad van het Openbaar Bestuur (ROB) Nederlandse gemeenten in 2016 en 2017 miljoenen te kort kwamen voor bijstandsuitkeringen, omdat bij de raming van de kosten door het Rijk ten onrechte geen rekening werd gehouden met de groeiende vraag naar bijstandsuitkeringen door statushouders.

Volgens de ROB ging het om een bedrag van meer dan een half miljard euro (!) voor heel Nederland. Gemeenten moeten deze kosten voorschieten, waardoor het niet ondenkbaar is dat ze moeten bezuinigen op belangrijke beleidsterreinen die het leven van haar burgers raken.

Het Rijk keert dit jaar in totaal zes miljard euro uit aan gemeenten voor bijstandsuitkeringen.

De Partij voor de Vrijheid vindt het van de zotte dat er überhaupt bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan gelukszoekers, aangezien dat een aanzuigende werking heeft met alle gevolgen van dien, maar vreest ook dat eventuele tekorten van gemeenten worden afgewenteld op haar burgers.

Hoewel de provincie in tegenstelling tot gemeenten en het Rijk, geen rol heeft inzake het verstrekken van bijstandsuitkeringen, houden Gedeputeerde Staten wel toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Als gemeenten een begroting hebben die structureel niet in evenwicht is, dan kunnen ze onder preventief financieel toezicht worden gesteld.

De PVV is dan ook van mening dat de provincie weleens haar tanden mag laten zien aan Den Haag en de gemeentebesturen.

Ondergetekenden willen dan ook de volgende vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1) Welke Noord-Hollandse gemeenten kwamen in 2016 en 2017 geld tekort voor bijstandsuitkeringen? Als deze er waren, hoe hoog waren de tekorten, wat waren de oorzaken van deze tekorten en hoe zijn deze tekorten in de begroting “geneutraliseerd”? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Hoeveel statushouders verblijven er momenteel in Noord-Holland (en per gemeente), hoeveel daarvan ontvangen een bijstandsuitkering en wat is het bedrag dat in totaal wordt besteed aan bijstandsuitkeringen voor deze gelukszoekers? Graag ook cijfers over 2016 en 2017. (alle beschikbare kwartalen)

3) Hoe beoordeelt de provincie gemeenten met een begroting die niet structureel in evenwicht is door hogere uitgaven aan bijstanduitkeringen voor gelukszoekers? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie om gemeenten die een niet structureel in evenwicht zijnde begroting hebben door hoge kosten voor bijstandsuitkeringen, te bewegen deze kosten niet op haar burgers af te schuiven? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Bent u bereid om gemeenten die te maken hebben met hogere kosten voor bijstanduitkeringen, maar die wel een structureel in evenwicht zijnde begroting hebben, te verzoeken deze kosten niet op haar burgers af te wenden? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bereid om bij het Rijk uw zorgen uit te spreken over de negatieve gevolgen voor o.a. de lokale en provinciale economie, de leefbaarheid in gemeenten en de wachttijden op de huurwoningmarkt, als niet gestopt wordt met het toekennen van bijstandsuitkeringen aan gelukszoekers? Zo nee, waarom niet?


J.J.A.M. van Hooff                         N. Kaptheijns

PVV Noord-Holland                      PVV Noord-Holland


BRON

(*) https://nos.nl/artikel/2237562-geef-gemeenten-meer-geld-voor-bijstandsuitkeringen-statushouders.html 

  • Hits: 1963