• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vervolgvragen inzake stikstofhype

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vervolgvragen wilt stellen aan het College.

Toelichting:

Op dinsdag 1 oktober 2019 heeft ondergetekende namens de fractie van PVV N-H schriftelijke vragen ingediend met de titel “Duidelijkheid inzake stikstofhype” (79-2019). De beantwoording van het College kwam op dinsdag 5 november 2019 (*) en n.a.v. enkele antwoorden wil ondergetekende de volgende vervolgvragen stellen.

1) In de beantwoording van vraag 1 staat deze passage:

“Met de invoering van het PAS op 1 juli 2015 is invulling gegeven aan een programmatische aanpak, gericht op een daling van de stikstofdepositie door middel van een stelsel van vergunningen, drempel- en grenswaarden.”

Hoe verhouden de deposities door bijvoorbeeld ganzen zich tot deze waarden per hectare per jaar? Graag een gemotiveerd antwoord.

2) Deelt u de mening dat de huidige waarden, zeker in vergelijking met omringende landen, absurd laag zijn en onze samenleving onnodig op slot zetten? En kunt u aangeven waardoor de grote verschillen met overige EU-landen worden veroorzaakt? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) In de beantwoording van vraag 3 staat de volgende passage:

“De depositie van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NO2 en NO) hebben, wanneer sprake is van hogere concentraties, nadelige effecten op de biodiversiteit.”

Echter, de door onze fractie bijgevoegde cijfers laten duidelijk zien dat de concentraties niet hoger, maar veel lager zijn geworden.

Welke concentraties zouden voor het College aanvaardbaar zijn? M.a.w., wat zijn de streefwaarden? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening, dat met het oog op biodiversiteit, het beter zou zijn om de slachting onder vogels, vleermuizen en insecten middels windturbines te stoppen? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u aangeven hoe deposities vanuit het buitenland kunnen worden gestopt waar geheel andere normen worden gehanteerd? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Tevens staat in de beantwoording van vraag 3 deze passage:

“Dit nadelige effect ontstaat doordat bepaalde soorten die karakteristiek zijn voor Noord-Hollandse natuurgebieden, zoals duinviool en dopheide worden verdrongen door soorten die snel groeien als gevolg van teveel stikstof, zoals grassen en Amerikaanse vogelkers.”

De PVV is van mening dat we een nuchtere blik moeten hebben. Immers, soorten verdwijnen en nieuwe verschijnen, een proces dat al miljarden jaren gaande is.

Deelt u de mening dat het verstandig is om in beleid een veel nuchtere houding aan te nemen t.a.v. biodiversiteit, zodat de provincie niet op slot gaat met alle sociaal-economische gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

7) Bijna alle huidige natuur in Nederland kan gezien worden als door de mens gecreëerde natuur. Een uitzondering daarop is de Noordzee. Hoewel de Noordzee onder de verantwoording van het Rijk valt, kan absoluut niet worden genegeerd dat onze provincie een belangrijke band heeft met de Noordzee.

Deelt u de mening dat het huidige Rijksbeleid, onder andere gericht op het realiseren van offshore windturbineparken, de natuur in de Noordzee ernstige schade toebrengt en bent u bereid om het Rijk te verzoeken haar beleid in het belang van de Noordzee te wijzigen? Zo nee, waarom niet?

I. Bezaan
PVV Noord-Holland

BRON

(*) Beantwoorde_schriftelijke_vragen_nr._79-2019_van_mw._Bezaan_PVV_over_Duidelijkheid_inzake_stikstofhype.pdf 

 • Hits: 1057