• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Inbreng bij de voordracht Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën (PS, 3-2-2020)

Voorzitter, vandaag bespreken we het Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën en onze fractie schrok van wat we lazen.

Zo worden in het Perspectief volstrekt onlogische keuzes gemaakt, zoals de inzet op zogenaamde bewezen technieken voor hernieuwbare opwek op land, waar blijkbaar alleen windturbines en zonnepanelen toe behoren.

Want voorzitter, kernenergie, een energiebron die al decennia lang in veel landen succesvol in de energiebehoefte voorziet en waarvan de kosten per vermeden ton CO2 veel lager zijn dan van zonnepanelen en windturbines, wordt niet eens genoemd. De PVV blijft dit onbegrijpelijk vinden en vraagt zich dan ook af hoe serieus de “groene” partijen de uitstoot van CO2 echt vinden.

Want als de Aarde echt op het punt staat te vergaan, zou je toch juist moeten inzetten op kerncentrales?

Voorzitter, een heel belangrijk punt waar de PVV vandaag aandacht voor wil vragen is draagvlak, ofwel het gebrek daaraan. De energietransitie gaat namelijk niet alleen enorme sociaal-economische gevolgen hebben voor alle burgers, maar ook hun leefomgeving vergaand veranderen. In het Perspectief valt te lezen dat maatschappelijk draagvlak zeer belangrijk is in het RES-proces, maar hoe dat concreet wordt gemeten is niet helemaal duidelijk.

Tijdens de laatste commissievergadering van RWK op 13 januari jongstleden gaf gedeputeerde Stigter o.a. aan dat wordt gekozen voor een aanpak waarbij het draagvlak zo groot mogelijk is. Dat klinkt mooi, maar blijkt lang niet altijd het geval, kijkende naar bv. de brief die alle Statenleden op 23 januari jongstleden ontvingen van zeer bezorgde bewonersorganisaties uit Noord-Holland Noord.

Zij stellen dat alle stakeholders al maanden betrokken zijn bij het werkproces en hun inbreng hebben kunnen geven, maar dat bewoners of hun vertegenwoordigers buiten het werkproces zijn gehouden. Dit terwijl dit uitdrukkelijk in de handreiking was opgenomen als zeer belangrijk zijnde.

De opstellers van de brief gaven verder aan dat de praktijk hen leerde dat bewoners vaak slecht, onvoldoende of helemaal niet geïnformeerd worden over voor hen zeer belangrijke plannen. De PVV vindt dit ronduit schokkend en de ervaringen van de bewoners schetsen een beeld dat zaken doorgedrukt worden.

Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, in dezelfde brief staat dat bewoners zich enorme zorgen maken over plannen voor Noord-Holland Noord om circa 150 nieuwe grote windturbines op 200 tot 475 meter afstand van woningen te plaatsen.

Onze fractie vindt dat volstrekt onacceptabel, aangezien windturbines enorme overlast geven, omwonenden ernstig ziek kunnen maken en woningen in waarde laten dalen.

De PVV is om een waslijst aan redenen tegen windturbines, maar mochten ze onverhoopt toch worden geplaatst dan moet er zoveel mogelijk rekening met omwonenden worden gehouden.

Onze fractie zou dan ook graag zien dat alles op alles wordt gezet om de momenteel gehanteerde grens van 600 meter tussen woningen en windturbines niet te verkleinen, maar juist te vergroten naar 1.000 meter. Deze afstand wordt in Duitsland ook gehanteerd.

Daarom een motie met het dictum:

“Zo snel mogelijk met een voorstel te komen om de minimale afstand tussen windturbines en woningen te vergroten van 600 meter naar 1.000 meter.”

Voorzitter, ik ga afronden.
Het Perspectief bevat onlogische keuzes en gaat rampzalige sociaal-economische gevolgen voor onze burgers hebben. Bovendien dreigt het landschap drastisch aangetast te worden en lijkt onvoldoende rekening te worden gehouden met draagvlak onder burgers. Om al deze redenen kan de PVV niet instemmen met voorliggend besluit.

Voor zover voorzitter.

 • Hits: 571