• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke Statenvragen "Drinkwatertekort en vervuiling door datacenters"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wilt stellen aan het College.

Toelichting

In een bericht van de Telegraaf op 18 maart 2021 (*) valt te lezen dat uit interne stukken van de provincie Noord-Holland blijkt dat datacenters de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens in gevaar kunnen brengen.

Uit een intern webinar waar tientallen ambtenaren in november 2020 bij aanwezig waren, komt naar voren dat tijdens extreme weersomstandigheden er in Noord-Holland een zoetwatertekort kan optreden met alle gevolgen van dien.

Bovendien zou aan miljoenen liters koelwater onbekende chemicaliën worden toegevoegd die in het milieu belanden.

Uit het bericht blijkt dat ambtenaren van de provincie Noord-Holland dit kritische onderzoeksrapport bewust onder de pet hebben gehouden.

De PVV is zeer geschokt over deze gang van zaken. Datacenters zijn een politiek en maatschappelijk zeer gevoelig onderwerp, waardoor het van essentieel belang is dat alle beschikbare informatie gedeeld wordt. Bovendien is de gemeente Hollands Kroon voornemens om aan vijf nieuwe datacentra een vergunning te geven, waardoor problemen inzake o.a. de drinkwatervoorziening en milieuvervuiling alleen maar groter zullen worden.

Ondergetekende wil daarom ook de volgende vragen aan het College stellen:

1) Deelt u de mening dat het volstrekt onaanvaardbaar is dat provinciale ambtenaren dit onderzoeksrapport onder de pet hebben gehouden en dat deze zo snel mogelijk openbaar moet worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven waarom dit rapport door de ambtenaren niet naar buiten is gebracht en was u hiervan op de hoogte? Kunt u alle interne communicatie inzake dit onderzoeksrapport naar de Staten sturen? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Vanaf wanneer was u op de hoogte van dit rapport, alsmede de schokkende conclusies en wat heeft u met deze informatie gedaan? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat de drinkwatercapaciteit van de gehele provincie in gevaar kan komen door datacenters met alle gevolgen van dien en dat dit al genoeg reden is om de bouw van nieuwe datacenters zoveel mogelijk tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

5) Kunt u aangeven welke chemicaliën aan het koelwater worden toegevoegd en waarom deze niet worden geregistreerd? Deelt u de mening dat dit altijd zou moeten gebeuren? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Klopt het dat momenteel aan eenmaal gebouwde datacenters geen nieuwe eisen kunnen worden gesteld inzake watergebruik en lozing van chemicaliën? Graag een gemotiveerd antwoord.

7) Deelt u de mening dat de wetgeving zo spoedig mogelijk moet worden aangescherpt? Zo ja, wat gaat u doen om dat te bewerkstelligen & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.


N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland


BRON

(*) ’Datacenters slurpen zo veel water dat er mogelijk te weinig voor huishoudens overblijft’ (Telegraaf, 18-3-2021)

 • Hits: 975