• Kandidatenlijst 2023
    Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 15-3-2023
  • DSCN0788
    Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
  • Demonstratie
  • Prinsjesdag 3
    Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen “CvK moet juiste prioriteiten stellen”

Het lid I. Bezaan (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting

In een artikel van het Noordhollands Dagblad (*) blijkt dat Commissaris van de Koning Arthur van Dijk een hartenkreet richting de Tweede Kamer heeft gedaan om op basis van tijdelijkheid de spreidingswet in te voeren. Volgens Van Dijk moeten gemeenteraden niet meer discussiëren over of ze woningen beschikbaar stellen aan vluchtelingen, maar over hoe ze dat gaan doen. Wat de CvK betreft wordt wat nodig is toegewezen aan gemeenten.

De PVV is verbijsterd over deze opstelling van de CvK. Noord-Holland heeft te maken met o.a. een serieuze woningcrisis en waar de CvK als Rijksheer de gouden kans heeft om kritiek te uiten op het huidige asielbeleid, doet hij dat niet en draagt hij juist bij aan het verder vergroten van de sociaal-economische problemen die ontstaan door het asielbeleid van het Rijk.

Ondergetekende wil dan ook graag onderstaande vragen aan het College en de Commissaris van de Koning stellen.

Vragen

1) Deelt u de mening dat door uw oproep de huidige sociaal-economische problemen die worden veroorzaakt door het asielbeleid alleen maar groter worden en dat u daarmee uw Noord-Hollandse burgers ernstig in de steek laat? Zo nee, waarom niet?

2) Een team op het provinciehuis belt volgens de CvK dagelijks alle gemeenten af om opvang voor asielzoekers te regelen.

Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren (fte) zich met deze klus bezighouden en wat alle kosten (in de breedste zin van het woord) zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

3) Deelt u de mening dat er veel beter kan worden ingezet om het Rijk dagelijks te bellen met de boodschap om een veel strenger migratiebeleid te gaan voeren, aangezien het nu dweilen met de kraan open is? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening, kijkende naar de mooie woorden van het College over o.a. draagvlak en de enorme gevolgen waar onze burgers mee worden opgescheept door de huisvesting van asielzoekers, dat het van het grootste belang is dat de burgers van onze provincie het laatste woord dienen te hebben inzake eventuele huisvesting? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

5) Deelt Gedeputeerde Staten de mening dat de CvK als individu boven de partijen moet staan en zich in het openbaar moet onthouden van politieke uitspraken die horen tot het takenpakket van o.a. de Tweede Kamer? Graag een gemotiveerd antwoord.

6) Kan Gedeputeerde Staten aangeven of de uitspraken van de CvK te kwalificeren zijn als uitspraken namens het College van Gedeputeerde Staten? Graag een gemotiveerd antwoord.


I. Bezaan
PVV Noord-Holland


BRON

(*) 
Artikel

  • Hits: 802