• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Aanwezigheid en naleving protocol bij gemeenten en provincie inzake externe inhuur"

Het lid J.J.A.M. van Hooff (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

In het artikel “Veel te dure accountants voor jaarrekening Amsterdam” uit het Parool van 2 november 2015 (*), valt te lezen dat de gemeente Amsterdam 850.000 Euro heeft uitgetrokken voor de inhuur van consultants die de gemeente moeten helpen bij het opstellen van de jaarrekening; dit is meer dan 4 keer zoveel, als de twee ton die hiervoor was geraamd. De uurtarieven van de consultants zouden ruim boven de norm liggen die de gemeente Amsterdam hanteert in haar “protocol externe inhuur”.

Hoewel de provincie Noord-Holland geen toezichtfunctie heeft inzake de Amsterdamse financiën, maakt de PVV zich zorgen over hoe de kosten voor externe inhuur bij de andere gemeenten in Noord-Holland is geregeld en dan met name de gemeenten die een reguliere (ofwel volledige) provinciale analyse hebben moeten ondergaan.

Uit het antwoord van het College op een technische vraag van de PVV in het kader van de Begroting 2016, blijkt dat bij de laatste provinciale analyse dit 42 gemeenten waren, terwijl 9 gemeenten een beperkte analyse hebben ondergaan, vanwege hun goede financiële prestaties de afgelopen jaren. Van de onderzochte gemeenten met behulp van een reguliere analyse krijgen er twee specifieke aandacht vanuit het voor die gemeenten ingestelde preventieve toezicht.

Navraag leert dat de provincie zelf ook geen “protocol externe inhuur” heeft of een vergelijkbare regeling. Tevens wordt uit de Programmabegroting 2016 niet helemaal duidelijk wat de provincie precies aan externe inhuur uitgeeft. Op blz. 99 worden wel bedragen genoemd inzake “Onderzoek en advies groen” wat betrekking heeft op o.a. opdrachten voor extern onderzoek, advies en proceskosten voor beleidsverkenningen, beleidsontwikkeling en juridische advisering. Verder worden op blz. 99 bedragen genoemd inzake “Opstellen en actualiseren van Beheerplannen Natura 2000 / PAS (gebiedsanalyses)” wat betrekking heeft op budget voor extern advies en proceskosten.
Een duidelijk totaalplaatje ontbreekt echter.

De PVV is van mening dat alle overheden altijd zorgvuldig moeten omgaan met door bloed, zweet en tranen bij elkaar gebracht belastinggeld. Gemeenten hebben bovendien de afgelopen tijd belangrijke extra taken op hun bordje gekregen, zoals de transitie van de ouderen- en jeugdzorg, gelijktijdig met minder financiële middelen. Deze belangrijke zaken mogen absoluut niet lijden onder mogelijk strooien met belastinggeld inzake de kosten aan externe inhuur. De aanwezigheid en naleving van een “protocol externe inhuur” of vergelijkbare regeling kan een waardevol instrument zijn om de kosten inzake externe inhuur beheersbaar te houden.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1) Kunt u een gedetailleerd overzicht geven van alle kosten die de provincie Noord-Holland heeft gemaakt in 2015 en wil gaan maken in de jaren 2016 tot en met 2019 m.b.t. de inhuur van externe adviseurs met daarin (waar mogelijk) de gehanteerde uurtarieven en wie wat daarvoor doet/gaat doen? Zo nee, waarom niet?

2) Kunt u aangeven hoeveel gemeenten in Noord-Holland, al dan niet een “protocol externe inhuur” of vergelijkbare regeling hebben? Zo nee, waarom niet?

3) Kunt u aangeven hoeveel gemeenten die een dergelijk protocol hebben, het afgelopen jaar niet in lijn hebben gehandeld met hun protocol inzake uurtarieven en mogelijke overschrijdingen van maximaal uit te geven kosten aan externe inhuur & in hoeverre dit mogelijk invloed heeft gehad op de provinciale beoordeling inzake het financiële toezicht? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening dat hebben en naleven van een dergelijk protocol een waardevol instrument kan zijn om de kosten inzake externe inhuur beheersbaar te houden? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid om alle gemeenten die geen protocol of vergelijkbare regeling hebben hierop aan te spreken en te stimuleren er een op te stellen? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u bereid een provinciaal “protocol externe inhuur” of een vergelijkbare regeling te ontwikkelen waarin o.a. regels zijn opgenomen met betrekking tot maximale uurtarieven? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

J.J.A.M. van Hooff
PVV Noord-Holland

(*) “Veel te dure accountants voor jaarrekening Amsterdam” (Parool, 2-11-2015)

 • Hits: 2312