• Aftrap campagne Provinciale Statenverkiezingen met PVV-lijsttrekker Marco Deen in de Statenzaal (Haarlem, 13-2-2019)
 • Kandidatenlijst 2019
  Onze geweldige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20-3-2019
 • DSCN0788
  Bewonersprotest tegen Windturbines in Gemeente Medemblik
 • Demonstratie
 • Prinsjesdag 3
  Statenlid Ilse Bezaan voor de Ridderzaal op Prinsjesdag (Den Haag, 20-9-2016)
Nederland weer van ons

Statenvragen "Golf aan incidenten asielzoekerscentra Noord-Holland"

Het lid N. Kaptheijns (PVV) deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat hij vragen wil stellen aan het College.

Toelichting:

Op 2 februari 2016 presenteerde de Nationale Politie het informatierapport “Politieregistraties op opvanglocaties van het COA” (*). Daaruit blijkt dat in de Noord-Hollandse asielzoekerscentra in 2015 maar liefst 254 incidenten hebben plaatsgevonden; met andere woorden, gemiddeld elke werkdag was er wel een incident ergens in Noord-Holland.

Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1. Is GS bekend met genoemd informatierapport, waaruit naar voren komt dat er in 2015 maar liefst 254 incidenten waren in Noord-Hollandse opvanglocaties?

2. Kan GS aangeven hoe de 254 incidenten in Noord-Holland zijn gerangschikt naar type incident? Graag met een nauwkeurige opgave van het totaal aantal asielzoekers in Noord-Holland in 2015.

3. Kan GS aangeven wat deze golf aan incidenten de belastingbetaler heeft gekost? Graag een gemotiveerd antwoord.

4. Is GS bereid om de voortrekkersrol die het jammer genoeg heeft gespeeld (en nog steeds speelt) inzake de opvang van asielzoekers in Noord-Holland, nu eens te gebruiken voor het belang van Noord-Holland en de Noord-Hollanders, namelijk door er bij Noord-Hollandse gemeenten en het Rijk op aan te dringen maatregelen te nemen om asielzoekers die zich op welke manier dan ook misdragen, per direct het land uit te zetten? Zo nee, waarom niet?

N. Kaptheijns
PVV Noord-Holland

(*) Informatierapport “Politieregistraties op opvanglocaties van het COA” (NSGBO Asielstromen en Mensensmokkel, 1-2-2016)

 • Hits: 2323