• Historisch Medemblik
  Het tegenwoordig stadsgezicht van historisch Medemblik...
 • Overlast windmolens
  Door de overlast van windmolens raken mensen hun huis niet meer kwijt.
 • Windmolens FLOP!
  Molen rechts TOP, molen links FLOP (Medemblik)
 • Windmolen formaat
  Zo groot is dus een windmolen; bestelbus net een Dinky Toys (Medemblik) (Foto: Michel van Bergen)

Schriftelijke vragen "Stikstofmaatregelen rampzalig voor woningbouw"

De leden M. Deen (PVV), I. Bezaan (PVV) en N. Kaptheijns (PVV) delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

Toelichting:

Uit een artikel van het NH Nieuws (*) blijkt dat VVD-gedeputeerde Rommel zeer in haar nopjes is met de aangekondigde maatregelen van het kabinet Rutte-III inzake het stikstofdossier, waaronder het overdag verlagen van de maximumsnelheid op rijkswegen van 130 naar 100 kilometer per uur.

De gedeputeerde laat optekenen:

“Goed dat het Rijk nu deze knoop heeft doorgehakt. Zo kunnen we nu met nog meer energie doorpakken, de bouw vlot trekken, de boeren perspectief bieden en de natuur verbeteren."

Echter, uit een artikel van de Volkskrant (**) komt naar voren dat doorrekeningen van het RIVM laten zien dat broodnodige woningbouwplannen in onder andere Noord-Holland nog altijd zwaar onder druk staan, ondanks de voorgestelde snelheidsverlaging.

De inperking van de maximumsnelheid heeft namelijk tot gevolg voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, dat er juist te weinig stikstofruimte voor de bestaande nieuwbouwplannen ontstaat. En laat in deze provincies de woningnood het grootst zijn.

In een reactie laat een woordvoerder van minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) weten dat er ‘landelijk gezien’ weldegelijk de beloofde 75.000 woningen gebouwd kunnen worden, maar dat er gebieden zijn waar je het niet redt en aanvullende maatregelen moeten komen.

De PVV maakt zich ernstige zorgen over deze gang van zaken. Uit onderzoek van het RTL Nieuws bleek namelijk dat Noord-Hollandse gemeenten bovenaan het lijstje stonden inzake wachttijden voor sociale huurwoningen. (***)
De woningnood is dus al enorm in onze provincie en dreigt alleen maar groter te worden. Volstrekt onacceptabel naar de mening van de PVV, zeker omdat onze fractie in schriftelijke vragen, ingediend op 1 oktober 2019, cijfers presenteerde van het RIVM en het CBS waaruit duidelijk blijkt dat de emissies van stikstofoxiden en ammoniak al decennia fors dalen en dat in bv. Duitsland veel hogere uitstootwaarden worden gehanteerd.

Ondergetekenden willen dan ook aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen stellen:

1) Is de gedeputeerde van mening dat haar optimisme in het artikel van NH Nieuws zwaar misplaatst en ronduit belachelijk is, nu blijkt dat woningbouwplannen in Noord-Holland nog altijd zwaar onder druk staan met alle sociaal-economische gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

2) Is de gedeputeerde zich ervan bewust, gezien haar uitspraken, dat zij geen minister is van Nederland, maar gedeputeerde van Noord- Holland en daarom zich met hart en ziel moet inzetten voor de belangen van de provincie Noord-Holland en niet die van het kabinet Rutte-III? Graag een gemotiveerd antwoord.

Uit een eerdere inventarisatie van VVD-gedeputeerde Rommel bleek dat door de stikstofuitspraak de komende tijd 10.000 Noord-Hollandse huizen op de tocht staan. (****)

3) Kan de gedeputeerde aangeven o.b.v. het rampzalige maatregelenpakket van het Rijk hoeveel Noord-Hollandse huizen nu op de tocht staan? Graag een gemotiveerd antwoord.

4) Deelt u de mening van de woordvoerder van minister Van Veldhoven dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen om de broodnodige woningbouwplannen recht te trekken en kunt u al aangeven welke sectoren mogelijk zwaar de pineut zijn? Graag een gemotiveerd antwoord.

De Tweede Kamerfractie van de PVV heeft zeer recent een tijdelijke noodwet gepresenteerd die moet resulteren in het niet laten gelden van de strenge stikstofregels voor woningbouw-, infrastructuur- en landbouwprojecten. (*****)
Tijdens het half jaar dat de noodwet van kracht is, kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken.

5) Bent u bereid het ministerie van Milieu en Wonen te laten weten dat Noord-Holland niet meewerkt aan de maatregelen, aangezien het linksom of rechtsom leidt tot schade aan sectoren met alle sociaal-economische gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet?

6) Bent u tevens bereid bij het Rijk aan te geven dat door de PVV gepresenteerde noodwet de woningbouw in Noord-Holland vlot wordt getrokken, alsmede sectoren worden ontzien die essentieel zijn voor onze economie en werkgelegenheid en daarom heel serieus bekeken moet worden? Zo nee, waarom niet?

M. Deen
I. Bezaan
N. Kaptheijns

BRONNEN

(*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/256590/provincie-blij-met-landelijke-aanpak-stikstof-dit-geeft-noord-holland-lucht 

(**) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/randstad-waar-nood-het-hoogst-is-niet-uit-de-brand-met-stikstofmaatregelen-kabinet~b18c1267/

(***) https://regiopurmerend.nl/2018/11/15/wachttijd-sociale-huurwoning-in-purmerend-gemiddeld-173-jaar/

(****) https://www.parool.nl/amsterdam/stikstofuitspraak-blokt-bouw-duizenden-woningen-in-noord-holland~bedc0dec/

(*****) https://www.pvv.nl/36-fj-related/geert-wilders/10069-wilders-presenteert-noodwet-stikstof.html