Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter,

Mijn fractie heeft met belangstelling kennis genomen van het accountantsrapport over de jaarrekening 2016. Complimenten voor een ieder die hier aan heeft meegewerkt.

Voorzitter, in de Jaarstukken staat keurig aangegeven binnen welke projecten de provincie actief is om extra werkgelegenheid te creëren en al dan niet als aanjager te fungeren. Echter, GS kon niet aangeven wat het netto-effect is.

Read More

Voorzitter,

De kwalijke insinuatie uwerzijds na een beleefd verzoek tot opheldering van onze fractie over de mogelijkheden tot een verklaring betreffende de ophanden zijnde benoeming van de heer Tekin tot Gedeputeerde, stelt onze fractie buitengewoon teleur en geeft blijk van een vooringenomenheid die een voorzitter onwaardig is.

Read More

Geachte voorzitter, geacht College, geachte Statenleden en overige aanwezigen,

Ik wil beginnen met onze dank uit te spreken aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Read More