Ilse Bezaan - spreekteksten

Voorzitter,

De kwalijke insinuatie uwerzijds na een beleefd verzoek tot opheldering van onze fractie over de mogelijkheden tot een verklaring betreffende de ophanden zijnde benoeming van de heer Tekin tot Gedeputeerde, stelt onze fractie buitengewoon teleur en geeft blijk van een vooringenomenheid die een voorzitter onwaardig is.

Read More

Geachte voorzitter, geacht College, geachte Statenleden en overige aanwezigen,

Ik wil beginnen met onze dank uit te spreken aan de ambtelijke organisatie voor het werk dat aan deze begroting is besteed. De begroting zit technisch goed in elkaar, maar de Partij voor de Vrijheid zou andere keuzes gemaakt hebben.

Read More

Voorzitter,

Over de jaarstukken 2015.
De PVV blijft zich zorgen maken dat om de begroting sluitend te maken er elk jaar weer geput wordt uit de reservepotten. Potten die medio 2020 leeg zullen zijn.
Wij kunnen alleen maar hopen dat het college zich hiervan goed bewust is en zich realiseert dat lenen, wat de provincie daarna ongetwijfeld zal gaan doen, bijna altijd leidt tot wenen.

Read More