Menno Ludriks - moties

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 13 maart 2017
Onderwerp: Niet in gebruik zijnde, defecte en technisch verouderde windturbines per direct te laten verwijderen of sommeren te laten verwijderen

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 8 februari 2016
Onderwerp: Handhaving Broerdijk als weidevogelgebied

Read More

Provinciale Staten van Noord-Holland,
Datum: 9 november 2015
Onderwerp: Universitair onderzoek naar gevolgen windpark Westfrisia

Motie voordracht Provinciaal Inpassingsplan Windpark Westfrisia

Read More